Contactgegevens

Masters of Golf BV

info@mastersofgolf.eu

 

telefoon: 0031(0) 6 2146 939 2
fax : 0033(0) 254 322 992

KVK: 371 365 37

BTW: NL 8185.85.286.B01

PRIVACY STATEMENT

Mastersofgolf.eu respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.Mastersofgolf.eu (hierna: "Site"). Mastersofgolf.eu gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Mastersofgolf.eu wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.


Inhoud

  1. Wie is Mastersofgolf.eu?
  2. Welke gegevens worden door Mastersofgolf.eu verwerkt?
  3. Met welk doel verwerkt Mastersofgolf.eu gegevens?
  4. Aan wie verstrekt Mastersofgolf.eu gegevens?
  5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Mastersofgolf.eu deze?
  6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Mastersofgolf.eu?
  7. Hoe beschermt Mastersofgolf.eu uw gegevens?
  8. Welke rechten hebt u?
  9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
  10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?


1. Wie is Mastersofgolf.eu?
Masters of golf B.V. is de onderneming die de Site www.Mastersofgolf.eu exploiteert. De Site is een platform waar Master of Golf BV haar exclusieve golftrips onder de aandacht brengt.


2. Welke gegevens worden door Mastersofgolf.eu verwerkt?
Indien u aangeeft de e-mailnieuwsbrief van Mastersofgolf.eu te willen ontvangen, zullen uw naam en e-mailadres verwerkt worden. Indien u zich wenst te registreren op Mastersofgolf.eu, zullen uw e-mailadres en regio verwerkt worden. Van alle bezoekers van de Site worden door Mastersofgolf.eu gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).


3. Voor welke doeleinden verwerkt Mastersofgolf.eu gegevens?
Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Uw e-mailadres en regio zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden zodat u kan inloggen op uw persoonlijke pagina.


4. Aan wie verstrekt Mastersofgolf.eu gegevens?
Mastersofgolf.eu zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Mastersofgolf.eu kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Mastersofgolf.eu. Mastersofgolf.eu behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Mastersofgolf.eu, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Mastersofgolf.eu zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site of een advertentie in een landelijk dagblad.


5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Mastersofgolf.eu deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Mastersofgolf.eu zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Mastersofgolf.eu uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Mastersofgolf.eu haar Site en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Site wel negatief beïnvloed kunnen worden.


6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Mastersofgolf.eu?
De Site bevat links naar websites van derden. Mastersofgolf.eu is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Evenmin is Mastersofgolf.eu verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers en/of intermediairs.


7. Hoe beschermt Mastersofgolf.eu uw gegevens?
Mastersofgolf.eu draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


8. Welke rechten hebt u?
U hebt het recht Mastersofgolf.eu te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Mastersofgolf.eu zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u Mastersofgolf.eu verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Mastersofgolf.eu in ieder geval binnen vier weken reageren.


9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Indien Mastersofgolf.eu mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.


10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Mastersofgolf.eu dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@Mastersofgolf.eu.

cms/design: RUIG